Õigus olla vaba orjusest on nüüd üldtunnustatud põhiline inimõigus. E-konsultatsioon Perearst hindab inimese terviseprobleemi ning kas aitab teda ise, konsulteerib vajadusel eriarstiga või saadab patsiendi eriarsti vastuvõtule. Õiglus: sest võrdselt inimlikud inimesed väärivad õiglast kohtlemist. Igasuguse poliitilise ühenduse eesmärk on inimese loomuomaste ja võõrandamatute õiguste kaitsmine. Küsimus: Kas olete kunagi osalenud mõnes kampaanias või inimõigustega seotud algatustes? Tasuta on koduvisiit rasedatele ja alla kaheaastastele lastele.

Patsiendil on õiguse tervishoiule ka õigus tervisele. See tähendab kõigile riigi kodanikele tagatud võrdset ligipääsu kindlale tervishoiuteenuste paketile, mis sisaldab ravi- ja diagnoosimismeetodeid, mis on inimesele vajalikud nende elukvaliteedi tõstmiseks ning vastavad iga patsiendi tervislikule seisundile. Paketti kuuluvad ravimeetodid peavad olema teaduslikult tõestatud.

Juurdepääs Medicumi peab olema tagatud puudega isikute erivajadusi arvestades näiteks kaldteed, ratastooli Ennetamise liigesed, erimärgistusega trepimademed ja punktkirjas liftinupud raviasutustes. Patsiendil on õigus sotsiaalsele integratsioonile.

See tähendab püsivalt haige, puudega või hooldustvajava inimese õigust elada kodus. Patsiendil on õigus parimale ja kaasaegsele ravile. See tähendab, et inimesele pakutavad raviteenused peavad olema teaduslikult tõestatud ning vastama kindlatele professionaalsetele standarditele.

Kui Medicum ei suuda pakkuda kvaliteetset teenust, peab patsiendi suunama teise raviasutusse, kus on tagatud nõutud standardid.

– Riigi Teataja

Mõningatel juhtudel võib see tähendada ka patsiendi suunamist välismaale, kui Eestis ei ole võimalik vajaliku kvaliteediga teenust pakkuda. Antud taotlusega pöördub patsiendi raviarst Oiguste valimine ja valu poole, kus langetatakse otsus suunamise kohta. Juhul kui rahaliste vahendite nappuse tõttu peab tegema valiku patsientide vahel, tuleb Oiguste valimine ja valu otsuse tegemisel lähtuda ainult meditsiinilistest kriteeriumidest, arvestades Osteokondroosi salvi efektiivne patsiendi individuaalsete vajadustega elukvaliteedi parandamisel.

Seni proovimata läbivaatus- või ravimeetodit võib arst kasutada juhul, kui traditsioonilised meetodid lubavad väiksemat edu, patsienti on meetodi olemusest ja tagajärgedest teavitatud ning patsient on andnud meetodi kasutamiseks oma nõusoleku. Patsiendil on õigus asjakohasele valu hindamisele, ennetamisele ja ravile.

Patsiendil on õigus enda ja oma vara füüsilisele turvalisusele Medicumi ruumides ja territooriumil. Patsiendil on õigus enesemääramisele. See tähendab inimese õigust teha otsuseid oma ravi üle, valida võimalike ravimite, ravimeetodite või ka ravimata jätmise vahel, keelduda ravist, lahkuda haiglast, valida arsti ja raviasutust aga ka valida ka riigi vahel ning otsusevõimetus seisundis varem deklareeritud tahteavalduse aktsepteerimist raviteenuse pakkujate poolt.

Oiguste valimine ja valu

Teadev nõusolek. Meditsiiniliseks sekkumiseks patsiendi kehalisse puutumatusesse on vajalik tema eelnev nõusolek. Patsiendi nõusolek on kehtiv ainult siis, kui sellele on eelnenud piisav teavitamine tema meditsiinilisest seisundist, antud ülevaade ravist ja raviriskidest.

Patsient võib igal ajal nõusoleku tagasi võtta. Et patsient saaks oma ravi üle otsustada, peab arst varustama patsiendi järgmise informatsiooniga: 4.

Diagnoos ja selle selgitus; 4. Patsiendi tervislik seisund ning uuringutulemused; 4.

Kohtulahendite liigitus

Soovitatud ravi liik, toime, hädavajalikkus, võimalikud tagajärjed; 4. Raviriskid ja oodatud edu; 4. Teised ravimeetodid ning võimalikud ravimid; 4. Ravimata jätmise tulemused; 4. Patsiendile antakse informatsiooni talle arusaadavas sõnastuses, kusjuures kasutatav meditsiinialane terminoloogia on lahti seletatud.

Vajadusel peab kasutama tõlki. Antud informatsiooni põhjal võib patsient vastu võtta iseseisvaid otsuseid oma ravi kohta, samuti ravist keelduda. Ravist keeldumine vormistatakse kirjalikult. Võib arst keelduda patsienti informeerimast juhul, kui see on ohtlik patsiendi elule ja tervisele.

Mis on inimõigused - Council of Europe

Arst peab endapoolse keeldumise vormistama kirjalikult koos detailse põhjendusega. Antud otsust on patsiendil õigus vaidlustada kohtus. Erandjuhtudel ei anna patsient oma teadvat nõusolekut: 4. Kiirabi korral, kui isiku elu on ohus ja ei ole aega nõusoleku võtmiseks; 4. Kui patsient keeldub teavitamisest ning jätab otsuse tegemise arstile. Informatsioonist keeldumise peab arst vormistama kirjalikult. Kui patsienti teavitatakse, kuid patsient ei soovi ise otsustada.

Kui patsient on otsusevõimetu. Kui patsient ei ole võimeline oma tahet avaldama, otsustab tema ravi üle asendusotsustajapatsienti hästi tundev isik, kes juhindub otsustamisel patsiendi eeldatavast soovist.

Patsiendi soovi asendusotsustaja valikul tuleb arvestada niipalju kui võimalik.

Pressikonverents, 17. detsember 2020

Otsus patsiendi seisundi kohta ning tema tunnistamisest otsustusvõimetuks vormistatakse kirjalikult raviarsti poolt. Antud otsuse võib patsient vaidlustada kohtus. Otsusevõimetut patsienti kaasatakse teadva nõusoleku võtmise protseduuri niipalju kui võimalik vastavalt patsiendi seisundile. Patsiendil on õigus informatsioonile.

Kurb: «Tõde ja õigust» ei valitud Oscari nominendiks - Film - Kultuur

Patsiendil on õigus tutvuda kõigi tema kohta koostatud meditsiiniliste dokumentidega, mis sisaldavad andmeid patsiendi diagnoosi, ravi ja hoolduse kohta, ning teha nendest omal kulul ärakirju. Patsiendil on õigus efektiivsele kommunikatsioonile kuulmis- kõne- või nägemispuuete korral. Patsiendil on õigus teisele arvamusele.

Oiguste valimine ja valu

Patsiendil on õigus saada teisest konsultatsiooni oma ravi kohta s. Teisese arvamuse võimaldamine vähendab ravivigade tekkimisohtu, kuna kahe arsti samase arvamuse puhul on eksimise võimalus väiksem. Patsiendi saatmine teisese arvamuse saamisele toimub arsti ja patsiendi vahelise kokkuleppe tulemusena.

  • UHENDUSE VASTUVOTMINE
  • Tursevalu liigesed
  • Patsiendi ja töötaja õigused ja kohustused | Medicum
  • Perearstiabi | Eesti Haigekassa

Arst peab kontrollima, kas patsiendi nõue teisese arvamuse saamiseks ei tulene vähesest teavitamisest. Kui patsienti on veel kord teavitatud, kuid ta soovib endiselt saada teisest arvamust, ei ole arstil õigus selle võimaldamisest keelduda.

Patsiendile antakse kaasa saatekiri, väljapakutud raviplaan, kõik antud raviga seotud uuringutulemused ning koopiad sissekannetest haigusloos, mis on vajalikud antud otsuse tegemiseks.

  1. Perearstiabi Tervisemurega alusta perearstist!
  2. Jumala apteekide ravi liigeste haiguste ravi
  3. Eesti film «Tõde ja õigus» ei pääsenud viie valitu hulka, kelle hulgast selgub Eesti aja järgi
  4. Artriit 5 sormede harja kaed

Teisese arvamuse nõudmist ei tohiks arstid käsitleda kui kriitikat nende töö kohta, vaid patsiendi soovi turvalisele ravile. Arstil ei ole õigust nõuda selgitusi patsiendi otsuse kohta, sundida teda muutma oma otsust teisese arvamuse saamiseks ega kohelda patsienti selle tõttu mingil viisil halvustavalt. Patsiendil on õigus privaatsusele ja konfidentsiaalsusele. Kogu informatsioon patsiendi tervisliku seisundi, diagnoosi, prognoosi ja ravi kohta ning kõik muu isiklikku laadi informatsioon on konfidentsiaalne, ka peale patsiendi surma.

Konfidentsiaalseid andmeid võib avaldada vaid kahel juhul: patsiendi nõusolekul või seaduse alusel. Patsiendi nõusoleku korral andmete väljastamiseks peab patsienti teavitama, kellele, missugust informatsiooni ja mis eesmärgil andmeid avaldatakse. Patsiendi nõusolek vormistatakse kirjalikult patsiendi allkirjaga, kuhu märgitakse ka väljastatava informatsiooni liik ning informatsiooni saaja.

Oiguste valimine ja valu

Antud nõusolek on ühekordne ning patsient võib oma nõusoleku igal ajal Oiguste valimine ja valu võtta. Seaduse alusel informatsiooni väljastamiseks ei pea patsiendi nõusolekut vormistama. Nendeks juhtudeks on: 4.

  • Mida teha, kui ola olavalu valus
  • Kaitse liigeste glukoosamiini ja kondroitiin

Andmeid väljastatakse prokurörile, uurijale, kohtule või kohtunikule, kui esitatakse ametlik kiri, kus on ära näidatud kriminaal- või kohtutoimiku number ja milliseid väljavõtteid soovitakse saada. Väljavõtete saaja peab esitama enda isiku samasuse tuvastamiseks töötõendi. Eesti Haigekassale väljastatakse igakuiselt andmed digitaalselt arved. Tervisekaitsetalitusele väljastatakse kiirteatisi nakkushaiguste registreerimise kohta vastavalt kiirteatiste väljastamise korrale ja kord nädalas statistilisi andmeid.

Keskhaigekassale väljastatakse arved, mis on koostatud keskhaigekassas kindlustatud isikutele osutatud teenuste eest. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile väljastatakse raviteenuste arved ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatud teenuste eest.

Mis on inimõigused

Patsiendi eraelu on puutumatu. Patsiendi eraelu puudutavat informatsiooni võib lisada haigusloole patsiendi nõusolekul ja vaid siis, kui see on arsti arvates vajalik haiguse diagnoosiks, raviks või hoolduseks.

Patsiendil on õigus nõuda oma privaatsuse austamist meditsiiniliste protseduuride ajal: kõrvaliste isikute juuresviibimine on lubatud vaid patsiendi nõusolekul või nõudmisel. Patsiendil on õigus inimväärikusele.