Lubatud on kasutada radioloogia aparatuuri, mis vastab IEC International Electrotechnical Comission meditsiiniseadmete elektri- ja kiirgusohutuse kohta käivate IEC seeria standardite nõuetele. Teavitage silmaarsti enne silmaravimi määramist järgmisest: Te põete kroonilisi haigusi, toidate last rinnaga, olete rase või planeerite rasedust. Tervishoiuasutuste jälgitavas alas tohivad meditsiinikiirituse kasutamise ajal viibida ainult meditsiinikiiritust kasutavad kiirgustöötajad ning meditsiinikiiritust saavad isikud. Käesolevate nõuete 1.

Uhenduste haiguste salvi

Biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika spetsialist tegeleb radioloogia aparatuuri ja kujutise Uhenduste haiguste salvi seadmete nõuetekohasuse tagamisega ning osaleb radioloogiaprotseduuride optimiseerimisel. Seejuures on ta vahetult kaasatud kinniste kiirgusallikatega ja kiirenditega tehtavale kiirgusravile; ta peab viibima lahtiste kiirgusallikatega kiirgusravi ja nukleaarmeditsiini uuringute tegemise juures; muudel meditsiinikiirguse kasutamise juhtudel on biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika spetsialisti ülesandeks radioloogi pidev nõustamine meditsiinikiirguse optimiseerimise ja kiirgusohutuse alal k.

  • Osteokondroos on liigestes
  • Luud on haiged
  • EUR-Lex - R - ET - EUR-Lex
  • Никто уже не делал вид, что воспринимает его как нечто само собой разумеющееся.

Meditsiinikiirgust kasutavate spetsialistide radioloogide, radioloogia tehnikute ning biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika spetsialistide tööoskuste ja teadmiste nõuetele vastavuse kontrollimine atesteerimine ning atesteerimise tunnistuse väljaandmine toimub Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korra järgi.

Radioloog võib volitada meditsiinilise radioloogia protseduuri teostama teise eriala arsti juhul, kui ta on veendunud volitatava arsti riigikeele oskuses keeleseaduse ja selle alusel kehtestatud nõuetele vastavalt, piisavas tööalases koolituses protseduuri kvaliteetseks teostamiseks, piisavas kiirgusohutuse alases ettevalmistuses ning vajaliku meeskonna olemasolus, kuhu kuuluvad radioloogia tehnik ning biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika spetsialist.

Uhenduste haiguste salvi

Volitatav arst peab olema kehtivas korras omandanud õiguse olla Eestis praktiseeriv arst. Volitatav isik peab olema nõus volitust vastu võtma. Vastav volitus vormistatakse kirjalikult kahes eksemplaris ja kinnitatakse raviasutuse kiirgusohutuse komisjoni poolt. Volituses peavad olema esitatud järgmised andmed: 2.

Üldised soovitused Kasutage alati arsti poolt määratud ravimikogust. Ärge kasutage ravimit rohkem ega vähem kordi päevas, kui Teile on määratud. Ärge kasutage vanu silmaravimeid uue silmaprobleemi korral ilma eelnevalt silmaarstiga konsulteerimata. Ärge jagage teistega enda silmaravimit. Enne ravimi panemist silma peske kindlasti korralikult käed.

Volituse allkirjastavad volitav radioloog ja volitatav arst, lisades oma arstipitsati jäljendid. Raviasutuse kiirgusohutuse komisjon määrab lõplikult volituse ulatuse ja kestvuse. Volitus jõustub pärast selle kinnitamist raviasutuse kiirgusohutuse komisjoni poolt.

Radioloog tohib anda volitusi ainult nende protseduuride kohta, mille teostamiseks ta on saanud nõuetekohase loa. Kui radioloogile väljastatud protseduuride teostamise luba aegub või tühistatakse, kaotab antud volitus automaatselt oma kehtivuse. Meditsiinikiiritust saavate isikute kaitset tagavad nõuded aparatuurile, millega tohib kasutada kiirgust haiguste raviks ja diagnoosimiseks 3. Käesolev dokument esitab põhinõuded radioloogia aparatuurile ja kujutise käsitlemise seadmetele meditsiinilise radioloogia vahendite kasutamisel haiguste diagnoosimiseks ja raviks inimesel.

Uhenduste haiguste salvi

Radioloogia aparatuurina edaspidi aparatuur käesoleva dokumendi tähenduses käsitletakse haiguste diagnoosimiseks ja ravimiseks mõeldud seadmeid, mille töö põhineb ioniseeriva ja mitteioniseeriva kiirguse ja ultraheli kasutamisel üld- ja eriotstarbeline radiograaf, fluoroskoop, kompuutertomograaf, magnetresonantstomograaf, diagnostiline ultraheliseade, radiomeeter, stsintikaamera, dooskalibraator, brahhüteraapia seade, kiiritusravi aplikaator, telegammaravi seade, kiirendi, kiiritusravi planeerimise seade, kiiritusravi välja individuaalse formeerimise seade, radioloogia kvaliteedikontrolli seade jms.

Kujutise käsitlemise seadmed edaspidi seadmed käesoleva dokumendi tähenduses on kujutise vastuvõtmise, töötlemise, edastamise ja arhiveerimise seadmed konventsionaalne röntgenifilmi ja kõvendusekraani kombinatsioon, pimikusisustus, filmi ilmutusseadmed, negatoskoobid, digitaalsed kujutise retseptorid, kujutise töötlemise seadmed ja tarkvara, kujutise säilitamiseks ja edastamiseks vajalikud organisatsioonilised ja materiaalsed vahendid ning kujutise säilitamiseks vajalik riist- ja tarkvara jms.

Meditsiinikiirguse kasutamiseks rakendatavale radioloogia aparatuurile ja kujutise käsitlemise seadmetele esitatavaks põhinõudeks on see, et need peavad võimaldama meditsiinikiirguse põhjendatuse ja optimiseerimise nõuete täitmist meditsiinilise radioloogia meetodite ja vahendite kasutamisel.

Keelatud on kasutada aparatuuri ja seadmeid, mis on rikkis osaliselt või tervikuna.

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Röntgenläbivalgustus aparatuuriga, millel puudub kujutisevõimendi või sellega ekvivalentne lisaseade, on keelatud. Aparatuuriga, millel ei ole patsiendi doosikiiruse kontrolli lisaseadet, tohib röntgenläbivalgustust teha ainult erandolukorras.

Eessõna Järgnev patsiendijuhend annab infot kodade virvendusarütmia olemuse, sümptomite, diagnoosimise, tüsistuste ja ravi kohta. Juhend on suunatud patsientidele ja nende lähedastele. Patsiendijuhendi eesmärk on aidata patsientidel ja nende pereliikmetel kodade virvendusarütmiaga edukalt toime tulla ning anda vastused sagedamini esitatud küsimustele.

Lubatud on kasutada radioloogia aparatuuri, mis vastab IEC International Electrotechnical Comission meditsiiniseadmete elektri- ja kiirgusohutuse kohta käivate IEC seeria standardite nõuetele. Käesolevatele nõuetele vastava seadmega meditsiinikiirituse kasutamine peab olema korraldatud selliselt, et oleks välditud avariikiirituse tekkimine ning avariikiirituse Uhenduste haiguste salvi personalile ja meditsiinikiirgust saavale isikule.

Aparatuuri ja seadme vastavust käesoleva dokumendi nõuetele jälgib kasutusele võtmise eel ning ekspluatatsioonis oleku kogu aja vältel, kaasa arvatud põhisõlmede rikete kõrvaldamise järel, aparatuuri või seadme kasutamiseks kiirgustegevusluba omav isik, korraldades vastavate mõõtmiste läbiviimise ja mõõtmistulemuste alusel adekvaatsete meetmete rakendamise.

Käesolevate nõuete punktide 3. Protokolli signeerib mõõtmised teinud isik. Mõõtmistulemusi peab seadme valdaja säilitama vähemalt kümme aastat. Statsionaarne konventsionaalröntgeniaparaat, mida kasutatakse meditsiinikiirituse andmiseks, peab vastama vähemalt järgmistele nõuetele: 3. Röntgenitoru summaarse filtratsiooni röntgenitoru sisemise ja täiendava filtratsiooni summa mõõtmisel saadud HVL-väärtus ei tohi 80 tunne valu liigestes juures olla väiksem kui 2,5 mm alumiiniumi ekvivalenti.

Patsiendi kiirgusdoosi vähendamiseks tuleb kasutada lisafiltratsiooni nii, et aparaadil, mida kasutatakse täiskasvanute uuringuteks, ületaks HVL väärtus 3,0 mm ja laste puhul 4,0 mm. Röntgenitoru keskkiire perpendikulaarsuse viga ei tohi ületada 1,5o. Kiirgusvälja indikaatorit ja tsentreerimist on vaja kontrollida üks kord kuus. Kiirtevihu keskpunkt ei tohi hälbida kujutise retseptori keskpunktist rohkem kui 1 cm.

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri

Automaatkollimaatori puhul peab olema võimalik käsitsi reguleerida kiirgusvälja väiksemaks automaatika poolt seatud kiirgusväljast. Röntgenitoru ja röntgenigeneraatori tööparameetrite konstantsust tuleb kontrollida vähemalt kaks korda aastas ja iga kord nende rikke järgselt. Meditsiinilise radioloogia protseduuride teostamisel peavad röntgenifilmi käsitlemise seadmed ja röntgenifilmi käsitlemise protsess vastama järgmistele nõuetele: 3.

Uhenduste haiguste salvi

Pimikus kasutatav turvavalgus ei tohi suurendada ilmutatavate filmide looristust. Eelnevalt röntgeniaparaadiga optilise tiheduseni 1,0 eksponeeritud röntgenifilmi optiline tihedus ei tohi suureneda Uhenduste haiguste salvi käes kahe minuti jooksul rohkem kui 0,05 optilise tiheduse ühikut edaspidi OD.

Turvavalgust on vaja kontrollida üks kord aastas ja iga kord Edasi liigeste ravi filmi tüübi või turvavalgusti lambi vahetamist.

Röntgenifilmide ilmutusaparaat peab tagama stabiilse ilmutusprotsessi. Eksponeerimata ja ilmutatud röntgenifilmi looristus peab olema väiksem kui 0,25 OD. Filmi tundlikkuse ja kontrastsuse indeksi hälbed baasväärtuse suhtes ei tohi ületada ±0,10 OD. Ilmutusprotsessi stabiilsust tuleb kontrollida vähemalt ülepäeviti ja iga kord pärast ilmutusaparaadi hooldamist ja pesemist ning pärst filmitöötlusreaktiivide vahetust.

Filmide riknemise vältimiseks ja looristuse hoidmiseks madalal tasemel tuleb filme säilitada tootja poolt soovitatud tingimustes. Reeglina temperatuur Säilitustingimusi tuleb kontrollida üks kord aastas. Röntgenifilmide vaatlemiseks kasutatava negatoskoobi pinna heledus peab olema vähemalt luksi. Negatoskoobi pinna heledust Uhenduste haiguste salvi vaja kontrollida kaks korda aastas.

Vaatlusruumi üld- ja kohtvalgustatus peab olema reguleeritav. Kassettide tundlikkust tuleb kontrollida vähemalt üks kord aastas. Röntgenifilmide kvaliteedi hindamisel tuleb välja selgitada praakfilmide protsent. Praakfilmide -kujutiste analüüsi tuleb teostada vähemalt üks kord kuus. Analüüsi tulemused protokollitakse ja säilitatakse meditsiinikiirituse kasutamiseks kiirgustegevusluba omava isiku juures vähemalt viis aastat.

Nõuded haiguste ravimisel ja diagnoosimisel meditsiinikiiritust saavate isikute ja meditsiinikiirituse kasutamisega seotud spetsialistide kaitsele 4.

Käesolev peatükk sätestab põhinõuded individuaalsete ja kollektiivsete kaitsevahendite kasutamisele ning individuaal- ja ülddosimeetria teostamisele meditsiinikiirituse kasutamisega seotud töökohtade ja nende ümbruse edaspidi jälgitav ala kiirgusohutuse, kiirguskaitse korraldamise ja kiirgusseire teostamise eesmärgil.

Nõuded individuaal- ja ülddosimeetria korraldamiseks, mis on vajalikud kiiritusravi jt. Haiguste ravimisel ja diagnoosimisel meditsiinikiiritust saava isiku kaitsmiseks tuleb kasutada individuaalseid ja kollektiivseid kaitsevahendeid varjestavad põlled, gonaadide kaitsed, varjestavad ekraanid, radiofarmpreparaadi kineetikat mõjutavad meetmed jm käesolevate nõuete 1.

Individuaalsete ja kollektiivsete kaitsevahendite nõuetekohase kasutamise eest vastutab igal üksikjuhul meditsiinikiirituse andmisega seotud protseduuri vahetult teostav spetsialist. Meditsiinikiiritust kasutavad spetsialistid peavad kasutama individuaalseid ja kollektiivseid kaitsevahendeid varjestavad põlled, varjestavad ekraanid jmet vältida põhjendamatu kiirituse saamist. Meditsiinikiirituse kasutamiseks kiirgustegevusloa saanud isik vastutab meditsiinikiiritust kasutavatele spetsialistidele vajalike individuaalsete ja kollektiivsete kaitsevahendite kättesaadavuse ning nende nõuetekohase kasutamise tagamise eest.

Meditsiinikiirituse kasutamisel teostatava ülddosimeetria puhul loetakse jälgitavaks alaks kiirgusallika mõjupiirkonda või piirkonda, kus välimine või sisemine kiiritus annab või võib anda töötajale aastas ühest millisiivertist suurema efektiivse kiirgusdoosi. Jälgitav ala on samuti piirkond, kus võib tekkida kiiritamine erandolukorras või kiirgusavarii.

Tervishoiuasutuste jälgitavas alas tohivad meditsiinikiirituse kasutamise ajal viibida ainult meditsiinikiiritust kasutavad kiirgustöötajad ning meditsiinikiiritust saavad isikud. Meditsiinikiiritust kasutavate kiirgustöötajate nimekirja kinnitab kiirgustegevusloa saanud isik tervishoiuasutuse juht. Nimekirjas peavad olema järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood ja ametikoht. Nimekirja väljavõte, milles on kajastatud kiirgustöötajate ees- ja perekonnanimi ning ametikoht, on avalikult kasutatav.

Kõik meditsiinikiiritust kasutavad isikud peavad olema varustatud individuaaldosimeetriga, mille väljastab Eesti Kiirguskeskus. Individuaaldosimeeter väljastatakse ja seejärel mõõdetakse üks kord kuus.

Eesti Kiirguskeskuse poolt lubatud juhtudel võib individuaaldosimeetri väljastamine ja mõõtmine toimuda pikemate ajavahemike järel. Individuaaldosimeetri Magus korge sorme on meditsiinikiiritust kasutavale kiirgustöötajale kohustuslik kogu Uhenduste haiguste salvi vältel.

Uhenduste haiguste salvi

Individuaaldosimeetrit tuleb kanda kaitseriietuse näit tinapõlle all vaagna kõrgusel selliselt, et dosimeeter oleks kiirgusvooga võimalikult risti ning et ta mõõdaks kiirgust kehasse sisenemisel.