See pole seotud ohtlikkusega, vaid kõikidel läbipõdenutel pole piisavalt antikehi. Kas vaktsineeritakse ka juba haiguse läbipõdenud inimesi? Seega on täitsa võimalik, et nakatumine toimus vaktsineerimise päeval.

Artikkel 2 Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid: a põllumajandusettevõte — põllumajanduslik majapidamine või ametliku järelevalve all olev turustaja ettevõte, mis asub liikmesriigi territooriumil ning kus peetakse Arthroosi 3rd kraadi ravi aretatakse aretamiseks, tootmiseks või tapmiseks ettenähtud loomi; b tapaloom — veis või siga, kes viiakse kohe pärast sihtriiki saabumist otse tapamajja või turule, mis asub tapamaja naabruses ning mille eeskirjade alusel võib loomi eelkõige pärast turgu viia üksnes sel eesmärgil pädeva keskasutuse tunnustatud tapamajja.

Mis on ette nahtud uhise poletiku ajal

Artikkel 3 1. Iga liikmesriik tagab, et tema territooriumilt saadetakse teise liikmesriigi territooriumile üksnes selliseid veiseid ja sigu, kes vastavad lõikes 2 sätestatud üldtingimustele, arvestades vajaduse korral lõike 7 sätteid, ning samuti vastavad lõigetes 3—6 teatavate veiste ja sigade kategooriate jaoks kehtestatud eritingimustele.

Käesoleva direktiiviga hõlmatud veised ja sead peavad vastama järgmistele tingimustele: a neil ei tohi laadimise päeval olla kliinilisi haigustunnuseid; b nad on saadud põllumajandusettevõttest, mis ametlikult vastab järgmistele tingimustele: i põllumajandusettevõte peab asuma episootiavaba piirkonna keskel; ii põllumajandusettevõte peab vähemalt loomade saatmisele eelnenud kolme kuu jooksul olema olnud vaba veiste puhul suu- ja sõrataudist ja veiste brutselloosist ning sigade puhul suu- ja sõrataudist, veiste ja sigade brutselloosist, sigade katkust ja Tescheni haigusest; iii põllumajandusettevõte peab vähemalt loomade saatmisele eelnenud kolmekümne päeva jooksul olema olnud vaba kõikidest muudest teatamiskohustuslikest loomataudidest, mis on asjaomase liigi loomade jaoks nakkavad; c aretamiseks ja tootmiseks ettenähtud loomad peavad olema viibinud lõike 2 punktis b nimetatud põllumajandusettevõttes laadimisele eelnenud kolmekümne päeva jooksul.

Lisaks sellele peavad aretamiseks või tootmiseks ettenähtud veised vastama järgmistele tingimustele: a nad peavad vähemalt viisteist päeva ja mitte rohkem kui neli kuud enne laadimist olema vaktsineeritud suu- ja sõrataudi viiruse tüvede A, O ja C vastu ekspordiriigi pädeva asutuse kontrollitud ja tunnustatud inaktiveeritud vaktsiiniga; b nad on pärit ametlikult tuberkuloosivabast veisekarjast, nad peavad olema tuberkuloosivabad ja eriti peab A ja B lisade sätete kohaselt tehtud nahasisese tuberkuliiniproovi tulemus olema negatiivne; c nad on pärit ametlikult brutselloosivabast veisekarjast, nad peavad olema brutselloosivabad ja eriti peab brutsellasisaldus A ja C lisa sätete kohaselt tehtud seerumi aglutinatsiooni testi puhul olema alla 30 rahvusvahelise aglutinatsiooniühiku milliliitri kohta.

Mis on ette nahtud uhise poletiku ajal

Lisaks sellele peavad aretamiseks või tootmiseks ettenähtud sead olema pärit brutselloosivabast karjast, olema ise brutselloosivabad ja eriti peab brutsellasisaldus A ja C lisa sätete kohaselt tehtud seerumi aglutinatsiooni testi puhul olema alla 30 rahvusvahelise aglutinatsiooniühiku milliliitri kohta; seerumi aglutinatsiooni test on nõutav üksnes üle 25 kilogrammi kaaluvate sigade puhul.

Lisaks sellele ei tohi tapmiseks ettenähtud loomad olla veised ega sead, kes on ette nähtud tapmiseks liikmesriigi nakkushaiguste tõrjeprogrammi raames. Ühendusesisese kaubanduse jaoks kiidetakse heaks ka: aretamiseks, tootmiseks või tapmiseks ette nähtud loomad, kes on saadud teise liikmesriiki saatmiseks ametlikult tunnustatud turult, tingimusel et kõnealune turg vastab järgmistele tingimustele: a turg on riikliku veterinaararsti järelevalve all; b turg asub episootiavaba piirkonna keskel ja kohas, kus samal päeval ei toimu muud kariloomade turgu; c turgu kasutatakse pärast desinfitseerimist kas aretamiseks või tootmiseks ettenähtud loomade jaoks või tapaloomade jaoks, kes vastavad lõigetes 2—6 ja artiklis 4 ühendusesisese kaubanduse jaoks kehtestatud nõuetele, tingimusel et kõnealuseid nõudeid kohaldatakse asjaomase loomaliigi suhtes.

Jumala apteekide ravi liigeste haiguste ravi turule saatmisel tuleb järgida eelkõige lõike 2 punkti e sätteid. Enne põllumajandusettevõttest või käesoleva lõike nõuetele vastavalt turult laadimiskohta viimist võib kõnealused loomad viia ametliku järelevalve all olevasse kogumispunkti, kui see vastab turgude jaoks kehtestatud tingimustele.

Sellistelt turgudelt saadud loomad tuleb saata turult või kogumispunktist otse tegelikku laadimiskohta, järgides lõike 2 punktide e ja g sätteid, ning eksportida sihtriiki. Ajavahemiku, mille jooksul toimub kõnealuste loomade kogumine väljapool päritolumajandit, eelkõige turul, kogumispunktis või tegelikus laadimiskohas, võib arvestada lõike 2 punktis c ettenähtud kolmekümne päeva hulka, kuid see ei tohi ületada nelja päeva.

Ekspordiriik määrab kindlaks lõikes 7 osutatud ning aretamiseks, tootmiseks või tapmiseks ettenähtud loomade jaoks tunnustatud turud. Ekspordiriik teatab tunnustuse saanud turgudest teiste liikmesriikide pädevatele keskasutustele ja komisjonile. Ekspordiriik määrab kindlaks lõikes Mis on ette nahtud uhise poletiku ajal osutatud turgude ja kogumispunktide üle ametliku järelevalve teostamise korra ning tagab järelevalve toimumise. Lõikes 7 sätestatud juhul tuleb veterinaarsertifikaati teha F lisa kohaselt I—IV näidis vastavad kanded.

Ekspordiriik määrab kindlaks turustaja ettevõtte üle ametliku järelevalve teostamise korra ja tagab järelevalve toimumise.

Vabastage vorm ja kompositsioon

Kui Mis on ette nahtud uhise poletiku ajal või piirkonna suhtes, kus põllumajandusettevõte asub, kohaldatakse ametlikku keeldu kõnealuse loomaliigi jaoks nakkava haiguse puhkemise tõttu, jõustuvad lõike 2 punkti b alapunktides ii ja iii ja artikli 2 punktis e sätestatud tähtajad alates kuupäevast, mil kõnealune keeld ametlikult tühistatakse. Artikkel 4 1. Kõik ühendusesiseseks kauplemiseks ettenähtud loomad peavad enne laadimispäeva olema viibinud ekspordiliikmesriigi territooriumil: a vähemalt kuus kuud aretamiseks või tootmiseks ettenähtud loomade puhul; b vähemalt kolm kuud tapaloomade puhul.

Kui sellised loomad on vastavalt nooremad kui kuus või kolm kuud, peavad nad olema viibinud ekspordiliikmesriigi territooriumil alates sünnist.

Kõikidel lõike 1 kohaldamise juhtudel tuleb veterinaarsertifikaati teha asjakohased kanded vastavalt F lisale I—IV näidis.

Artikkel 2 Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid: a põllumajandusettevõte — põllumajanduslik majapidamine või ametliku järelevalve all olev turustaja ettevõte, mis asub liikmesriigi territooriumil ning kus peetakse või aretatakse aretamiseks, tootmiseks või tapmiseks ettenähtud loomi; b tapaloom — veis või siga, kes viiakse kohe pärast sihtriiki saabumist otse tapamajja või turule, mis asub tapamaja naabruses ning mille eeskirjade alusel võib loomi eelkõige pärast turgu viia üksnes sel eesmärgil pädeva keskasutuse tunnustatud tapamajja. Artikkel 3 1.

Artikkel 5 Kui artikli 3 lõike 3 punktis a ja lõike 6 punktis a osutatud vaktsiine mõnes liikmesriigis ei valmistata, tuleb need muretseda mõnest teisest liikmesriigist, välja arvatud juhul, kui uued teaduslikud andmed või seni sobilikuks peetud vaktsiinide puudumine tingib vajaduse muretseda kõnealused vaktsiinid väljapoolt Euroopa Majandusühendust.

Muude kui A, O ja C tüvega või nende tüvede variantidega suu- ja sõrataudi puhangute korral, mille vastu praegu kasutatavad vaktsiinid ei taga piisavat või mingit kaitset, võib iga liikmesriik võtta vajalikud erakorralised meetmed vaktsiinitüüpide kohandamiseks ja nende kasutamiseks.

Samal ajal teatab liikmesriik sellest teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Komisjon võib korraldada arutelusid võetud ja võetavate meetmete kohta. Artikkel 6 1.

Iga liikmesriik edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile loetelu piiripunktidest, mida tuleb kasutada veiste ja sigade toomisel asjaomase liikmesriigi territooriumile. Tingimusel, et järgitakse loomatervishoidu käsitlevaid sätteid, võetakse kasutatavate piiripunktide kindlaksmääramisel arvesse turustuskanaleid ja kõiki kättesaadavaid transpordivahendeid.

Iga sihtriik võib nõuda, et kaubasaatja või tema esindaja peab teatama asjaomasele liikmesriigile ette selle territooriumile toodavast veiste või sigade partiist ning esitama teabe loomade tüübi, liigi ja arvu ning piiripunktide ja eeldatava saabumisaja kohta. Sihtriik ei või siiski nõuda, et kõnealune teatamine toimuks varem kui nelikümmend kaheksa tundi enne partii saabumist asjaomase liikmesriigi territooriumile.

  1. EUR-Lex - L - ET
  2. Richard Bittner ravimid. Balm Bittner
  3. KKK: peaaegu kõik, mida võiksid teada koroonavaktsiinide kohta | Tervis | ERR
  4. Тебе очень нравится изъясняться загадками, - мрачно сказал Джезерак.

Iga sihtriik võib keelata veiste ja sigade toomise oma territooriumile, kui piiripunktis riikliku veterinaararsti tehtud kontrolli käigus ilmneb, et: a loomad on nakatunud või neil kahtlustatakse nakatumist või saastumist teatamiskohustusliku loomataudiga; b asjaomaste loomade puhul ei ole kinni peetud artiklite 3 ja 4 sätetest.

Sihtliikmesriik võib võtta vajalikud meetmed, sh rakendada karantiini, et selgitada nende loomade olukorda, kes on nakatunud või kellel kahtlustatakse nakatumist või saastumist teatamiskohustusliku loomataudiga või kes võivad sellist haigust levitada. Esimese või teise lause kohaselt tehtavate otsustega tuleb kaubasaatja või tema esindaja taotluse korral lubada loomade tagasiviimist, tingimusel et see ei ole vastuolus tervishoiukaalutlustega.

Kui loomade sissetoomine on lõike 3 punktis a sätestatud põhjusel keelatud ja vastavalt olukorrale ei anna kas ekspordiriik või transiidiriik kaheksa tunni jooksul luba loomade tagasiviimiseks, võib sihtriigi pädev asutus anda korralduse loomade tapmiseks või hävitamiseks.

Tapaloomad tuleb tappa loomatervishoiunõuetele vastavalt võimalikult kiiresti pärast nende saabumist tapamajja. Tapaloomad, kes on viidud sihtriiki saabumisel otse turule, mis asub tapamaja naabruses ning mille eeskirjade alusel võib loomi eelkõige pärast turgu viia üksnes sel eesmärgil pädeva keskasutuse tunnustatud tapamajja, tuleb tappa selles tapamajas mitte hiljem kui seitsekümmend kaks tundi pärast turule jõudmist.

Mis on ette nahtud uhise poletiku ajal

Sihtriigi pädev asutus võib loomatervishoiuga seotud kaalutlusi arvesse võttes määrata kindlaks tapamaja, kuhu kõnealused loomad tuleb saata. Kui pärast aretamiseks või tootmiseks ettenähtud loomade sihtriigi territooriumile toomist ilmnevad faktid, mille puhul oleks olnud põhjendatud kohaldada lõike 3 esimest lauset, peab ekspordiriigi pädev keskasutus viima sihtriigi pädeva keskasutuse nõudmisel läbi vajaliku uurimise ja teavitama kõnealust asutust viivitamata sellise uurimise tulemustest.

Pädeva asutuse poolt lõigete 3—5 alusel tehtud otsused tuleb koos põhjendustega edastada kaubasaatjale või tema esindajale. Kaubasaatja või tema esindaja taotluse korral tuleb kõnealused põhjendatud otsused edastada viivitamata ja kirjalikult ning märkida kehtivate õigusaktidega sätestatud abinõud, nende vorm ja kohaldamise aeg. Otsused tuleb edastada ka ekspordiriigi pädevale keskasutusele. Artikkel 7 1.

Sihtriigid võivad anda ühele või mitmele ekspordiriigile üldloa või teatavate juhtudega piiratud loa, et tuua asjaomase sihtriigi territooriumile: A. Aretamiseks, tootmiseks või tapmiseks ettenähtud veised: a keda ei ole erandina artikli 3 lõike 3 punktist a või lõike 6 punktist a vaktsineeritud suu- ja sõrataudi Chondroitiin Glukosamiini Biotech, juhul kui ekspordiriigis ja asjaomastes transiidiriikides ei ole vähemalt kuue kuu jooksul alates laadimise kuupäevast ametlikult registreeritud ühtegi suu- ja sõrataudi juhtu; b kellele on erandina artikli 3 lõike 3 punktist a või lõike 6 punktist a manustatud kuni kümme päeva enne laadimist suu- ja sõrataudivastast seerumit, mida on tunnustanud ja kontrollinud ekspordiriigi pädev asutus ja mille kasutamist lubab sihtriigi pädev asutus; B.

Aretamiseks või tootmiseks ettenähtud veised, kes on erandina artikli 3 lõike 3 punktist c pärit brutselloosivabast karjast. Tapmiseks ettenähtud veised: a kes on erandina artikli 3 lõike 6 punktist b reageerinud positiivselt nahasisesele tuberkuliiniproovile; b kellel erandina artikli 3 lõike 6 punktist c on brutsellasisaldus seerumi aglutinatsiooni testi puhul 30 rahvusvahelist aglutinatsiooniühikut milliliitri kohta või kõrgem.

Näidustused kasutamiseks

Kui sihtriik annab üldloa vastavalt lõikele 1, teatab ta sellest viivitamata teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Kui sihtriik annab loa vastavalt lõikele 1, tuleb transiitveo korral taotleda vastavat luba ka asjaomastelt transiidiriikidelt. Ekspordiriigid võtavad kõik meetmed tagamaks, et veterinaarsertifikaatides, mille näidised on esitatud F lisas I ja II näidisoleks märgitud, et on kasutatud ühte lõikes 1 sätestatud võimalust.

Artikkel 8 Kuni Euroopa Majandusühenduse poolt vastuvõetavate sätete jõustumiseni ei mõjuta käesoleva direktiivi kohaldamine liikmesriikide selliste sätete kohaldamist, mis käsitlevad: a antibiootikumide, östrogeenide või türeostaatiliste vahenditega ravitud veiseid ja sigu; b trihhinoosi vältimist, tingimusel et neid sätteid ei kohaldata diskrimineerival viisil, võttes eriti arvesse süstemaatiliste uuringute läbiviimist trihhinella avastamiseks ekspordiliikmesriikides.

31964L0432

Artikkel 9 1. Juhul, kui seoses veiste või sigade teisest liikmesriigist oma territooriumile toomisega kaasneb loomahaiguste leviku oht, võib liikmesriik võtta järgmisi meetmeid: a episootilise haiguse puhangu korral asjaomases teises liikmesriigis keelata või piirata ajutiselt veiste või sigade sissetoomist kõnealuse liikmesriigi nakatunud piirkondadest; b episootilise haiguse laiaulatusliku leviku korral või muu raske nakkusliku loomahaiguse puhangu korral keelata või piirata ajutiselt veiste ja sigade sissetootmist kõnealuse liikmesriigi territooriumi mingist osast.

Millised on vaktsiini kõrvalnähud? COVID vastase vaktsineerimise järgselt võib esineda ajutisi kergeid kõrvalnähte, nagu palavik, peavalu jms, kuid see on absoluutselt kõikide vaktsiinide puhul ootuspärane.

Liikmesriikide poolt lõike 1 alusel võetud meetmetest ning nende täpsetest põhjustest tuleb kümne tööpäeva jooksul teavitada teisi liikmesriike ja komisjoni. Kui asjaomane liikmesriik leiab, et lõikes 1 nimetatud keeld või piirang on põhjendamatu, võib ta taotleda komisjonilt viivitamata arutelude alustamist.

Artikkel 10 1.

Juhiste kohaselt tuleb Bittner ladustada jahedas, kuivas ja pimedas kohas, lastele ligipääsetavad. Ravimi säilivusaeg on 5 aastat. Ravimit rakendamisel on keelatud pärast pakendil näidatud aegumiskuupäeva.

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kehtivates õigusaktides sätestatud edasikaebeõigust käesoleva direktiivi kohaselt pädeva asutuse poolt võetud otsuste peale. Iga liikmesriik annab kaubasaatjatele, kelle veiste ja sigade suhtes on võetud artikli 6 lõikes 3 sätestatud meetmeid, õiguse taotleda enne seda, kui pädev asutus võtab muid meetmeid kui loomade tapmine või hävitamine loomade või inimeste tervisega seotud kaalutlustel, veterinaareksperdi arvamust, et teha kindlaks, kas artikli 6 lõike 3 tingimused on täidetud.

Tervisevalu valu peab olema muu liikmesriigi kui ekspordi- või sihtriigi kodanik. Komisjon koostab liikmesriikide ettepaneku põhjal loetelu ekspertidest, kes võivad kõnealust arvamust esitada. Mis on ette nahtud uhise poletiku ajal liikmesriikidega konsulteerimist kehtestab komisjon kohaldatavad üldeeskirjad, eelkõige selliste arvamuste esitamise korra kohta.

Mis on ette nahtud uhise poletiku ajal

Artikkel 11 Kui käesoleva direktiivi jõustumise ajal ei kohaldata ühenduse sätteid, mis käsitlevad veiste ja sigade kolmandatest riikidest importimist, või kuni nende sätete kohaldamiseni ei tohi kõnealustest riikidest imporditud veiseid ja sigu käsitlevad siseriiklikud õigusnormid olla soodsamad kui ühendusesisest kaubandust reguleerivad õigusnormid.

Artikkel 12 Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi ja selle lisade järgimiseks vajalikud õigusnormid kaheteistkümne kuu jooksul alates käesoleva direktiivi teatavakstegemisest ning teatavad sellest viivitamata komisjonile. Artikkel 13 Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. Brüssel,