Käesoleva seadusega reguleeritakse ka määratlemata liikmeskonnaga kodanikutahte realiseerimise ning ühiskonnaelus osalemise vormi - ühiskondliku liikumise edaspidi: liikumise - moodustamist ning tegevust. Üldsätted Paragrahv 1. Registreerimisavalduse esitajaks on kodanike ühenduse asutajaliige või volituse põhjal muu isik, kelle peale on pandud ühenduse asjaajamine. Ühiskondlik - poliitilise organisatsioonina käsitleb käesolev seadus neid kodanike ühenduse, kelle tegevus toimub vabariigi mitmes haldusterritoriaalses üksuses, ühendab vähemalt kodanikku ja on suunatud vahetult poliitiliste eesmärkide realiseerimisele. Keeldumises peab olema näidatud konkreetne normatiivakt ja selle säte, millega põhikiri põhidokument on vastuolus.

Info valguskaabli kohta Maiko Koort

Üldsätted Paragrahv 1. Käesolev seadus, pidades silmas eesmärki riiklikult tagada Eesti NSV kodanike konstitutsioonilist õigust vabatahtlikult ühineda omaalgatusliku tegevuse arendamiseks, määrab kindlaks kodanike vabatahtlike ühenduste - ühiskondlike organisatsioonide sealhulgas seltside, fondide ja teiste omaalgatusorganite ja nende liitude ning ühiskondlike liikumiste - moodustamise, tegevuse ja likvideerimise põhimõtted.

Paragrahv 2.

UHENDUSTE KOHTA

Ühiskondlik organisatsioon käesoleva seaduse mõttes on kolme ja enama füüsilise isiku ühendus, ühiskondlike organisatsioonide liit aga kahe või rohkema ühiskondliku organisatsiooni ühendus.

Paragrahv 3.

Teave HDMI-ühenduste kohta

Käesoleva seadusega reguleeritakse ka määratlemata liikmeskonnaga kodanikutahte realiseerimise ning ühiskonnaelus osalemise vormi - ühiskondliku liikumise edaspidi: liikumise - moodustamist ning tegevust.

Paragrrahv 4. Ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja liikumised moodustuvad vaba algatuse alusel ning nad tegutsevad liikmete osavõtjate tahte ja huvide kohaselt vabatahtliku ühistegevuse, võrdõiguslikkuse ning omavalitsuse alusel ning võtavad vastavalt oma põhikirjalistele ülesannetele osa riigi ja ühiskonna asjade juhtimisest ning poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste küsimuste otsutamisest.

Paragrahv 5.

L. C. ühenduse GreenSando nimel taotluse kohta lõpetada ülemäärane maakasutus Milano lõunaosas

Ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ja liikumiste tegevuse aluseks on asutamiskoosolekul vastuvõetud ja käesoleva seadusega ettenähtud korras registreeritud põhikiri põhidokument. Kodanike ühendus omandab juriidilise isiku õigused ja alustab tegevust tema põhikirja põhidokumendi registreerimise hetkest.

Teha Eesti NSV Käesolev seadus, pidades silmas eesmärki riiklikult tagada Eesti NSV kodanike konstitutsioonilist õigust ühineda omaalgatusliku tegevuse arendamiseks, määrab kindlaks nende organisatsiooniliste vormide - kodanike vabatahtlike ühenduste, ühiskondlike organisatsioonide seltside, ühingute ja teiste omaalgatusorganite ning nende liitude, samuti ühiskondlik-poliitiliste organisatsioonide ja ühiskondlike liikumiste - moodustamise, tegevuse ning likvideerimise põhimõtted. Kodanike ühendus käesoleva seaduse mõttes on vähemalt kolme üksikisiku vabatahtlik organisatsiooniline seotus ehk kodanike lihtühendus, kui ta tegutseb ühe ettevõtte, asutuse, organisatsiooni või ühe haldusterritoriaalse üksuse piires ja kui sellega kaasnevad juriidilise isiku õigused.

Käesolev seadus ei reguleeri kooeratiivsete ühenduste, usuühingute ja nende liitude, samuti kodanike omaalgatuslike organite ja organisatsioonide tegevust, kes ei taotle juriidilise isiku seisundit. Paragrahv 6.

UHENDUSTE KOHTA

Ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise põhikirjas põhidokumendis peab sisalduma: 1 nimetus ja struktuur; 2 tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid, tegutsemispiirkond; 3 liikmeks astumise, liikmest lahkumise ja väljaarvamise tingimused ja kord; 4 liikmete liikumises osalejate UHENDUSTE KOHTA ja kohustused; 5 juhtorganite ja revisjonikomisjoni moodustamise kord ja nende volituste kestvus; 6 finantsmajandusliku tegevuse põhialused; 7 reorganiseerimise ja likvideerimise tingimused ning kord.

Paragrahv 7. Ühiskondlikesse organisatsioonidesse ja nende liitudesse võib kuuluda ning liikumisest osa võtta võrdsetel alustel iga Eesti NSV kodanik.

Your message was sent.

Vastavalt põhikirjale ning kehtivatele normatiivaktidele võivad liikmeskonda kuuluda liikumises osaleda teiste liiduvabariikide kodanikud, samuti kollektiivliikmena osalejana juriidilised isikud. Välisriikide kodanike ja kodakonsuseta isikute ühendusse vastuvõtmisest informeeritakse põhikirja registreerinud organit.

Ему нужно было новое настроение, какой-то толчок. в сущности, новый для него образ жизни. Диаспар теперь в нем уже не нуждался. Семена, которые он занес в город, быстро прорастали, и он теперь ничего не мог сделать, чтобы ускорить или притормозить перемены, которые там происходили. Этому мирному краю тоже предстояло перемениться.

Paragrahv 8. Ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ja liikumiste täidesaatva juhtorgani tegevesimees saab olla täisealine Eesti NSV kodanik.

Märkused USB-ühenduse kohta

Täidesaatva juhtorgani muud liikmed peavad olema vähemalt 16 aastat vanad, noorte- ja lasteorganisatsioonides nende UHENDUSTE KOHTA põhidokumendis ettenähtud vanuses. Paragrahv 9. Ühiskondliku orgnisatsiooni moodustamisel riigiorgani, ettevõtte, asutuse või muu organisatsiooni juurde vaatab tema põhikirja põhidokumendi enne selle registreerimiseks esitamist läbi vastav organ,ettevõte, asutus või organisatsioon, mille kohta tehakse põhikirja põhidokumenti märge.

Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ning liikumised võivad ühineda, sõlmida koostööleppeid riigivõimu- ja -valitsemisorganitega ning üksteisega, sealhulgas NSV Liidu teistes liiduvabariikides ning välisriikides asuvatega.

Your emails have been sent.

Välismaal asuvate organisatsioonide ja liikumiste liikmeks osalejaks astumisel või liikmelisuse osaleja staatuse taastamisel peavad ühendused sellest informeerima nende põhikirja põhidokumendi registreerinud organit. Registreeritud ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja liikumised võivad kooskõlas kehtestatud korraga ja silmas pidades põhikirjalisi eesmärke moodustada koosseisulisi allüksusi ning arendada muud tegevust, mis ei ole vastuolus nende põhikirjaga põhidokumendiga.

Ühiskondlike organisatsioonide ja nende liitude ning liikumiste nimeks ei või võtta mõne teise ühislondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise nimetust.

UHENDUSTE KOHTA

Registreerimine Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid, ühiskondlike organisatsioonide liidud ja liikumised esitavad oma põhikirja põhidokumendi ühe kuu jooksul pärast selle vastuvõtmist registreerimiseks asukohajärgsele rajooni või vabariikliku alluvusega linna rahvasaadikute nõukogu täitevkomiteele.

Ühiskondlikud organisatsioonid ja nende liidud, kelle tegevus hõlmab rohkem kui ühe rajooni või vabariikliku alluvusega linna territooriumi, esitavad omapõhikirja põhidokumendi sama tähtaja jooksul pärast selle vastuvõtmist registreerimiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogule, kes võib määrata põhikirja põhidokumendi registreerijaks tema tegevussuunale vastava Eesti NSV ministeeriumi, riikliku komitee või teise keskasutuse.

DisplayLogo

Ühiskondlikud liikumised, kelle tegevus hõlmab rohkem kui ühe rajooni või vabariikliku alluvusega linna territooriumi, esitavad oma põhikirja põhidokumendi sama tähtaja jooksul registreerimiseks Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile. Põhikiri põhidokument esitatakse registreerimiseks kahes, ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise täidesaatva juhtorgani liikmete poolt allakirjutatud eksemplaris, millele lisatakse asutamiskoosoleku protokolli ärakiri.

Registreerimisavalduse esitajaks on kodanike ühenduse asutajaliige või volituse põhjal muu isik, kelle peale on pandud ühenduse asjaajamine. Põhikirja põhidokumendi vaatab registreeriv UHENDUSTE KOHTA läbi kahe kuu jooksul saabumise päevast arvates. Selle aja jooksul kontrollitakse põhikirja põhidokumendi vastavust seadusandlusele. Registreerimisküsimuse otsustamisel on vastava ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise täidesaatva juhtorgani Spin UHENDUSTE KOHTA valutab esindaja kohalolek kohustuslik.

Kuidas kasutada?

Põhikirja põhidokumenti registreeriv organ võtab registreerimise või sellest keeldumise kohta vastu otsuse, millest peab kirjalikult teatama registreerimist taotlevale kodanike ühendusele kümne päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Keeldumises peab olema näidatud konkreetne normatiivakt UHENDUSTE KOHTA selle säte, millega põhikiri põhidokument on vastuolus. Ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise põhikirja põhidokumendi registreerimisest keeldumise korral võib ühe kuu jooksul kaevata registreerimisest keeldunud organi suhtes kõrgemalseisvale organile, kelle otsus on lõplik.

Põhikirjas põhidokumendis tehtavad muudatused ja täiendused kuuluvad registreerimisele samas korras ja tähtaegadel nagu põhikiri põhidokument.

Registreeritud ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ning liikumiste kohta peab Eesti NSV Justiitsministeerium registrit.

  1. Усыпальница состояла из двух концентрических колоннад, ограждающих круглый дворик.
  2. Folk oiguskaitsevahendid valu ravimiseks liigestes

Kodanike ühenduse põhikirja põhidokumendi registreerinud organ esitab kolme päeva jooksul registripidajale ühe eksemplari otsusest kodanike ühenduse põhikirja põhidokumendi registreerimise kohta, samuti põhikirja põhidokumendi enda ning andmed täidesaatva juhtorgani kohta ja tema aadressi.

Tagatised Paragrahv Ühiskondlikud UHENDUSTE KOHTA, nende liidud ja liikumised juhinduvad oma tegevuses Eesti NSV konstitutsioonist, käesolevast seadusest ning muudest normatiivaktidest.

Sekkumine ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ja liikumiste siseasjadesse pole lubatud.